IMG 5520   18.-21.maijā notika Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona vizitācija Apriķu, Aizputes un Klosteres Sv.Pētera draudzēs, kuru pārvaldību nodrošina mācītājs Erlands Lazdāns. Vizitāciju prakse Liepājas diecēzē, kas ietver Kurzemes un Zemgales teritorijā esošās luterāņu draudzes, aizsākusies 2011.gadā un līdz šim vizitācijas notikušas četrdesmit četrās no simtu divdesmit sešām Liepājas diecēzes draudzēm. Bīskapa vizitācijas jeb apmeklējuma mērķis ir iepazīties ar vidi, kurā dzīvo draudzes un iedvesmot tās. 18.maijā bīskaps kopā ar vizitācijas komisijas locekļiem - Grobiņas iecirkņa prāvestu Ainaru Jaunskalži un Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekānu Pēteri Kalku, kā arī mācītāju Erlandu Lazdānu un sekretāri - biroja vadītāju Ilzi Vitāli apmeklēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību un iepazinās ar izglītības iestādes piedāvātajām mācību programmām un to apguvi. Vizitācijas dalībnieki pateicas struktūrvienības vadītājai Lindai Zeltiņai, Sigutai Pugulei un citiem vizitācijas laikā iepazītiem skolas darbiniekiem par uzņemšanai veltīto laiku un iepazīstināšanu ar savu darbu. Ir patiess iepriecinājums gūt apliecinājumu veiksmīgam un augļus nesošam skolas darbam.
   Vizitācijas ietvaros bīskaps H.M.Jensons tikās arī ar Cīravas, Lažas, Kazdangas un Laidu pagastu pārvaldniekiem kā arī Aizputes novada domes priekšsēdētāju, tāpat apmeklēja Apriķu pamatskolu, Aizputes vidusskolu, mūzikas un mākslas skolas Aizputē un Māteru Jura Kazdangas pamatskolu. Notika arī tikšanās ar citu konfesiju garīdzniekiem un draudžu pārstāvjiem Aizputes novadā.
   Lai notikusī vizitācija nes labus augļus un rada iespējas kopīgai sadarbībai ar Cīravas skolu turpmāk!

Informāciju sagatavoja: I.Vitāle

-= galerija =-

Pin It