Katru gadu skola organizē audzēkņu vecāku sapulci. Šogad šis pasākums tika organizēts 16.februārī gan klātienē, gan attālināti, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu interesentus. Svarīgākie jautājumi par skolas dzīves organizēšanas pamatuzdevumiem 2022./23. m.g., par izglītības kvalitātes uzlabošanu, par skolas stratēģiju, kura tieši saistīta ar ilgspējīgu, vienotu sadarbību ar izglītojamiem un vecākiem. motivējot mācīties, uzlabojot sekmes. Nozīmīgu skolas dzīves daļu veido ārpusstundu aktivitātes, interešu izglītības piedāvājumi audzēkņiem.Šajā mācību gadā izglītojamiem ir iespēja sportot,dziedāt, dejot. Pašpārvaldes jaunieši aktīvi darbojas, lai veidotu pasākumus un turpinātu tradīcijas.
  Cīravas TS vadītājas L.Norenbergas, TS vadītājas vietnieces mācību darbā S.Pugules stāstījums un sagatavotā prezentācija lakoniski un tieši atspoguļoja sasniegto, kā arī pauda domu par skolas nākotnes redzējumu.
  Vecāki iepazinās ar skolas padomes uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem.Sapulces laikā tika ievēlēta jaunā skolas padome, kurā darbosies skolotāji(S.Bumbiere,J.Sneibis), audzēkņu pārstavji un vecāki.
  Prieks par atsaucību un iespēju satikties, pārrunāt svarīgo,iepazīt citam citu!

Pin It