PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Tikšanās ar Andreju Mediņu

   Piektdien, 6.decembrī, skolas audzēkņi pulcējās vienkopus, lai satiktu neparastu, apbrīnojamu cilvēku, garā stipru, dzīves pārbaudījumos rūdītu personību- Andreju Mediņu. Katoļu priesteris, Afganistānas kara veterāns, misionārs- tā ir tikai daļa no viņa dzīves. Lai izprastu, kādēļ skolu jauniešiem ir vajadzīga šāda tikšanās, noteikti jāveido stāsts par šo CILVĒKU.
   A.Mediņš, būdams katoļu priesteris, ar biedrības Kalna svētību kopiena atbalstu 2018.gadā nodibināja jaunu zēnu skolu, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgiem, rīcībspējīgiem un galvenais- atbildīgiem. Jaunā skola nodrošina interešu izglītību vieglās aviācijas jomā, pastiprināti apgūstot matemātiku, fizisko sagatavotību, izmantojot Montessori pedagoģijas principus. Individuālā pieeja katram bērnam, pusaudzim , lai izprastu viņa būtību. Ārkārtīgi liela nozīme šo zēnu audzināšanā un izglītošanā ir tēviem. Tēvu laiks skolā- tas nozīmē, ka katru nedēļu tēvi piedalās praktiskajās nodarbībās.
   Priestera A.Mediņa vadībā atjaunota Bruknas muiža un uzcelta baznīca. Vairāk kā 20 gadus vada kopienu, kuras mērķis ir palīdzēt atkarībās nonākušajiem, lai šajā rehabilitācijas centrā atgūtu ticību sev, saviem spēkiem,  dvēseliski attīrītos. Darbs, kuru ar savām rokām paveikuši, paliks  Bruknā kā pierādījums pacietībai, neatlaidībai un pat nežēlīgai pašdisciplīnai.
   Tikšanās izvērtās kā stāsts par mums pašiem, par mūsu varēšanu, gribēšanu un mācēšanu dzīvot. Skarbs jautājums par to, kāpēc pusaudži, jaunieši norobežojas no pasaules, bezjēdzīgi iznieko  atvēlēto dzīves laiku. Mūsu dzīve ir īsa, ar to nedrīkst  vieglprātīgi spēlēties. Kādēļ ir niknums uz pasauli? Tā ir neziņa par to, kā atbrīvoties no sava aizvainojuma.
   Dažas tikšanās laikā  paustās atziņas.
   Nebūt pareiziem, bet patiesiem, īstiem savā būtībā, just ar sirdi.
   Viss ir cilvēka galvā, tikai jāprot pareizi domāt.
   Ja nemīli sevi, tu nespēj mīlēt sev tuvos.
   Mācēt piedot, tikt pāri aizvainojumam, senam aizskārumam.
   Tuvojas svētki, gaiši un sirsnīgi, piedošanas un garīguma apjausmas laiks.
   Katram no mums ir dota iespēja darīt sevi un sev tuvos laimīgus.

-= galerija =-

Pin It

Satikšanās ar dzeju un mūziku

   5.decembrī ar muzikāli izglītojošu koncertprogrammu skolas audzēkņus priecēja projekta „Latvijas skolas soma” dalībnieki - aktrise, dziedātāja Karīna Tatarinova un ģitārists Roberts Dinters . „M.Čaklais- dziesmas un dzeja”-vēstījums par laiku, cilvēkiem un jūtām. Nākamais gads ir dzejnieka Māra Čaklā gads, jubilejas laiks – bez paša dzejnieka klātbūtnes, uz visu viņš raugās no mākoņa maliņas, tāpat kā komponists Ēriks Ķiģelis, kura dziesmu tekstu autors ir M.Čaklais.
   Imanta Kalniņa un Ērika Ķiģeļa dziesmas izskanēja neparasti, emocionāli virmojoši, savdabīgi atklāti, liekot klausītājam aizdomāties par netveramo laiku. Dziesmas par alvas zaldātiņu , pirmo uzsnigušo balto sniedziņu, dzeja par blēņām ,dvēseles lidojumu un daudzām citām sajūtām.
   Tikšanās ar dzeju un mūziku atsauca atmiņā brīnišķīgas teātra izrādes, kinofilmas.
   Paldies māksliniekiem par jauko pasākumu!

-= galerija =-

Pin It

Ievas Priedes lekcija - nodarbība “Kā atrast ideālo darbu”

   4.  decembrī, ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Cīravas teritoriālās struktūrvienības jauniešiem bija iespēja klausīties un līdzdarboties Ievas Priedes lekcijā- nodarbībā “Kā atrast ideālo darbu”.
   Lekcijas galvenā pamatdoma – svarīga ir cilvēka paša atbildība un loma savas profesionālās dzīves veidošanā. Lektore uzsvēra, ka katra karjeras ceļš sākas jau bērnībā ar pirmajiem ģimenē uzticētajiem pienākumiem un to atbildīgu veikšanu. Jauniešiem tika atgādināts, ka ne mazāk svarīga karjeras veidošanā ir līdzdalība dažādos sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, skolēnu pašpārvaldē, jo tas nostiprina prasmi darboties komandā un paplašina draugu un paziņu loku. Tieši šāda veida kontakti reizēm mēdz būt par iemeslu kāda darbinieka pieņemšanai darbā, ja jāizvēlas starp vairākiem pretendentiem, jo līdzcilvēku vērtējums mēdz būtiski ietekmēt darba devēja izvēli par labu kāda konkrēta amata pretendentam.
   Lekcija tika organizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

-= galerija =-

Pin It

“Lietišķais stils, etiķete un kosmētika”

   2019. gada 3. decembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā profesionālo priekšmetu skolotājas A. Ābele, R. Butkus un L. Norenberga Klientu apkalpošanas speciālistiem organizēja pasākumu “Lietišķais stils, etiķete un kosmētika”. Lekcijas notika atklātā veidā, un tās varēja apmeklēt arī skolas darbinieki un pedagogi.
   Pasākuma vieslektore Maija Šterna vadīja lekciju par sejas ādas ikdienas kopšanu un dekoratīvās kosmētikas uzklāšanu, piemērojoties katra cilvēka sejas ādas tipam. Maija iepazīstināja auditoriju ar dažādiem kosmētikas līdzekļiem, pastāstīja par tiem, un noslēgumā 1. kursa studentei Loretai tika uzklāts neuzkrītošs un glīts ikdienas grims, atbilstošs Klientu apkalpošanas speciālista standarta prasībām.
   Par lietišķo apģērbu un etiķeti stāstīja skolotāja Anda, parādot dažādas iespējas, kā ikdienā izskatīties pieklājīgi un glīti. 2. kursa skolnieces Kitija M. un Kitija T. demonstrēja klasiskus lietišķā stila apģērbus, speciāli šūtus klientu apkalpošanas speciālistēm.
   Skolotāja Ligita interesanti pastāstīja par uzstāšanās un prezentēšanas mākslu, uzsverot galvenos “knifus” uzvedībā, stājā un runā, uzstājoties auditorijas priekšā.
   Noslēgumā skolotāja Ruta sniedza nelielu ieskatu, par to kā uzvesties sabiedrībā, kā arī tika stāstīts par dažādām vispārpieņemtām pieklājības normām.
   Paldies klientu apkalpošanas speciālistiem par izturību un paldies Maijai par ciemošanos mūsu skolā!

Skolotātāja Anda Ābele

-= galerija =-

Pin It

Vecāku diena

   Piektdien, 29. novembrī, skolā pulcējās Cīravas skolas audzēkņu vecāki, lai  iepazītos ar mācību iestādi, priekšmetu skolotājiem, grupu audzinātājiem. Rīta pusē skolas aktu zālē vecākus uzrunāja Kandavas LT Cīravas Teritoriālās struktūrvienības vadītāja L.Grīnvalde un kopā ar skolas pašpārvaldes prezidentu  A.Lociku visus klātesošos iepazīstināja ar sagatavoto prezentāciju par 1.mācību semestrī paveikto-spilgtākajiem, interesantākajiem  un nozīmīgākajiem pasākumiem, skolas tradīcijām. Savukārt  struktūrvienības vadītājas vietniece mācību darbā S.Pugule pastāstīja par svarīgāko, nozīmīgāko mācību procesā šajā mācību gadā, pievēršot uzmanību  faktiem, kas pierāda, cik liela nozīme izglītībai nākotnē. R.Horns, vietnieks saimnieciskajos jautājumos, ļoti detalizēti izklāstīja par audzēkņu praksēm ,to organizēšanas noteikumiem, par materiāli tehnisko bāzi, kā arī par saimnieciskajiem jautājumiem, kas saistīti ar skolas ikdienu. Vecākiem par viņu atvašu dzīvi dienesta viesnīcā, par kārtības, drošības un citiem svarīgiem pamatnoteikumiem stāstīja G.Rūtenberga, dienesta viesnīcas audzinātāja. Skolas bibliotēkā audzēkņiem ir iespēja no mācībām brīvajā laikā izvēlēties sev tīkamu lasāmvielu- žurnālus, grāmatas, piedalīties skolas bibliotēkas organizētajos konkursos, apskatīt rakstnieku, dzejnieku jubilejām veltītās mazās izstādes.
   Šīs  dienas otrajā daļā vecāki devās uz tikšanos ar kursu audzinātājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kā arī individuāli aprunātos ar priekšmetu skolotājiem. Vairāku audzēkņu vecāki paši reiz mācījušies šajā skolā vai arī viņu jau pieaugušie bērni, tādēļ  tikšanās ar saviem skolotājiem,  tuvāku vai senāku skolas gadu atcerēšanās bija sirsnīga.

-= galerija =-

Pin It

Filmas "Oļegs" noskatīšanās

   Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt iespēju katram mūsu valsts vispārizglītojošās skolas skolēnam, profesionālās izglītības audzēknim vismaz reizi mācību semestrī klātienē iepazīt  Latviju mākslas un kultūras norisēs. Tas veidots kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno plašus resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, valstiskās piederības apziņu, attīstītu izpratni par kultūru, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Ar projekta atbalstu tika dota iespēja visiem skolas audzēkņiem ,skolotājiem un darbiniekiem noskatīties režisora J.Kursieša drāmas „Oļegs” kinoseansu. Tā ir emocionāli piesātināts, drosmīgs stāsts, atklāts vēstījums pasaulei par to, kāds ir vienkāršā  emigranta, Latvijas nepilsoņa, liktenis svešā, nepazīstamā pasaulē. Labākas dzīves meklējumi, centieni nopelnīt savijas ar traģismu, pazemojumiem, noziedzību, pakļaušanos  paverdzinātājiem. Izejot cauri šai ellei zemes virsū, filmas galvenajam varonim tiek dota iespēja atgriezties-nejaušības paver gaišu cerību lodziņu … Bet varbūt tā ir kāda zīme…
   Dramatiskais vēstījums no ekrāna liks ne vienam vien aizdomāties par patiesajām dzīves vērtībām, arī par dzīvības trauslumu.

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1