PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Mācību ilgums: 4 gadi
Iegūstamā Kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists.

   Klientu apkalpošanas speciālists strādā uzņēmumos un viņa darba pienākumos ietilpst informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru. Klientu apkalpošanas speciālists piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu  apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus.
   Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet dažādos Latvijas uzņēmumos.
   Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda, literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, dabaszinības, ekonomika, sabiedrības un cilvēka drošība, Latvijas un pasaules vēsture, sports.
   Profesionālie mācību priekšmeti: Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija, datormācība, biroja darba organizācija, dokumentu pārvaldība, grāmatvedības pamati, loģistikas pamati, preču un pakalpojumu serviss, profesionālās datorprogrammas, lietišķo rakstu valoda un stilistika, komerczinību pamati, lietišķo attiecību psiholoģija un ētika, retorika un prezentācijas māksla, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.
   Izglītību apliecinošais dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības iestādē.
   Kvalifikācijas līmenis: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
   Iegūstamās profesionālās prasmes

   • Organizēt klientu apkalpošanu uzņēmumā.
   • Pareizi kontaktēties ar klientiem.
   • Juridiski un stilistiski pareizi izstrādāt un noformēt dažādus dokumentus.
   • Strādāt ar Microsoft Office datorprogrammām.
   • Pārzināt grāmatvedības un uzņēmējdarbības pamatus.
   • Runāt lietišķajās svešvalodās (angļu un krievu).
   • Orientēties būtiskākajos tiesību pamatu un darba aizsardzības jautājumos.
   • Uzvesties un ģērbties atbilstoši lietišķajam stilam.

   Amati, kādos iespējams strādāt: Klientu apkalpošanas speciālists, biroja darbinieks, vadītāja asistents.
   Papildus informācija: Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju līdz 150 eiro mēnesī. Skolai ir dienesta viesnīca.

Pin It

c 19 1

Iepirkumi

Skolas transports

buss