PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis


Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (4. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis)  
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases  
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma ēdnīca, mācību kafejnīca, sporta bāze

   Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos.
   Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa specialitāte Cīravas teritoriālā struktūrvienībā izveidota 2020./2021.mācību gadā, kas pakāpeniski nomaina specialitāti Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis. Iespēju robežās tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju, lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku apmeklējot lauksaimniecības tehnikas uzņēmumus.
   4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus un  profesionālos mācību kursus.
   Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, eksāmeni profesionālajos mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.
   Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), svešvaloda (krievu), fizika, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, sports.
   Profesionālie mācību kursi: Lauksaimniecības pamatprocesi; Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana; Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana; Lauksaimniecības mehanizācijas pamati; Atslēdznieka darbi; Demontāža un montāža; Mehanizēta lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana; Augu aizsardzība; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope; Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana; Darba plānošana un orgnaizēšana; Traktortehnikas vadītāju sagatavošana; Autovadītāju apmācība; Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse. Izvēles profesionālie mācību kursi: bioloģiskā saimniecība, metināšanas pamati, meža apsaimniekošana.
   Mācību laikā izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategorijas un auto B vadītāju apliecību iegūšanai.

Pin It

213x213 SK

Iepirkumi

Skolas transports

buss

c 19 1